Logo školy

Základní škola speciální a Praktická škola Černovice

Motto školy:Ve škole se nejenom učíme,
ale žijeme. Učení ve škole je život.

Kurz pro doplnění základů vzdělání

Základy vzdělání kurzem mohou získat:

  1. Absolventi základní školy speciální, kteří ukončili povinnou školní docházku v základní škole speciální v nižším než devátém ročníku a nezískali tudíž základy vzdělání. Před zařazením do vzdělávání předloží uchazeč vysvědčení posledního úspěšně dokončeného ročníku.
  2. Žáci základní školy speciální, kteří dovršili 20 let věku a dosud nezískali základy vzdělání poskytované základní školou speciální.
  3. Dospělí občané s těžkým mentálním postižením, s více vadami nebo autismem, kterým dříve nebylo umožněno vzdělávání.

 

Organizační postup

Zájemci o získání základů vzdělání se přihlásí v základní škole speciální, která po projednání se zřizovatelem a krajským úřadem zajistí odpovídající formu kurzu k získání základů vzdělání.

 

Formy vzdělávání

  1. Kurz k doplnění základů vzdělání poskytovaných základní školou speciální. Trvá minimálně jeden rok a je určen žákům schopným docházet do školy. Časová dotace hodin a harmonogram jejich frekvence vychází z možností školy i uchazeče.
  2. Individuální výuka pod patronací speciálního pedagoga speciálně pedagogického centra nebo učitele základní školy speciální. Probíhá na základě individuálního vzdělávacího plánu (v tomto případě bez konkrétní právní úpravy a bez právních důsledků spojených s individuálním vzdělávacím plánem podle § 18 školského zákona), v odůvodněných případech, zejména u imobilních nebo jinak těžce postižených zájemců, v domácí či ústavní péči.

 

Obsah vzdělávání

Vychází ze vzdělávacích programů pomocné školy,do doby schválení Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy speciální.

Každému frekventantovi je vypracován individuální vzdělávací plán.

 

Ukončení kurzu

Ústní zkouška po absolvování kurzu. Vydání Vysvědčení o ukončení kurzu pro získání základního vzdělání s doložkou o získání základů vzdělání.

 

Zkouška

  1. Vzhledem k různorodosti forem přípravy se úroveň dosaženého vzdělání poskytovaného základní školou speciální doporučuje ověřit zkouškou. Kritériem při posuzování úrovně získaných základů vzdělání frekventantů je dosažení vzdělávacího cíle v podobě zvládnutí trivia, tzn. základů čtení, psaní, počítání a věcného učení nebo osvojení si alternativního způsobu komunikace. Zkouška je komisionální. Komisi sestavuje ředitel základní školy speciální. Zkouška se skládá z části ústní a části písemné. Před vykonáním obou částí zkoušky komise nejprve zhodnotí a vezme v úvahu individuální možnosti každého uchazeče, na základě kterých zabezpečí organizační podmínky a nezbytné materiální vybavení související s průběhem zkoušky.
  2. Termín zkoušky stanoví po dohodě se zřizovatelem ředitel základní školy speciální.
  3. Protokol o zkoušce zůstane v archivu základní školy speciální. Po úspěšném vykonání zkoušky obdrží absolvent vysvědčení se slovním hodnocením v naukových předmětech na příslušném tiskopisu Vysvědčení o ukončení kurzu pro získání základního vzdělání (§ 1 odst. 2 písm. e/ vyhlášky č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání).

Přidáno 3. 8. 2015, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kalendář
loader Načítám...

 

 

NAŠI SPONZOŘI

 

                                                                                 

                                                           Získali jsme certifikát supervidovaného pracoviště Snoezelen-MSE

​                                                                                         

                                                        Získali jsme certifikát "Pracoviště bazální stimulace"         

                                                                                                                

    

 

TOPlist