Praktická škola dvouletá

Praktická škola dvouletá
KKOV 78-62-C/02

Třídní učitelka: Mgr. Mareš Ladislav

​asistentka pedagoga: Kubísková Zdeňka

Výuka probíhá podle ŠVP "Chceme poznat a umět víc" - praktická škola dvouletá.

V praktické škole dvouleté se zaměřuje na rozvoj pracovních dovedností v oblasti přípravy pokrmů, žáci získávají /upevňují si/ dovednosti v práci s pedigem, keramickou hlínou, učí se základům tkaní, věnují se práci se dřevem a jinými materiály, prohlubují si znalosti a praktické dovednosti z pěstitelství. 

U žáků s kombinovaným postižených usilujeme o zvyšování kvality jejich života a o co nejvyšší míru jejich samostatnosti.

Ve výchovně vzdělávacím procesu využíváme takové metody a formy práce, které respektují individuální potřeby jednotlivých žáků, respektují jejich mentální a fyzický vývoj a schopnosti v jednotlivých obdobích a zároveň vedou k rozvoji jeho osobnosti ve všech složkách.

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání

Přijímací řízení: žáci jsou přijímáni na základě podané přihlášky v řádném termínu, přijímací zkoušky se nekonají

Ukončení studia: závěrečnou zkouškou a vydáním vysvědčení o závěrečné zkoušce

 

Učební plán

VZDĚLÁVACÍ OBLAST PŘEDMĚT ROČNÍK
1. 2.
Jazyková komunikace Český jazyk a literatura 2 2
Cizí jazyk 1 1
Matematika Matematika 2 2
Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 1 1
Člověk a společnost Základy společenských věd 1 1
Člověk a příroda Základy přírodních věd 1 1
Umění a kultura Hudební výchova 1 1
Výtvarná výchova 1 1
Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2
Výchova ke zdraví 1 1
Odborné činnosti Rodinná výchova 3 3
Výživa a příprava pokrmů 4 4
Pěstitelské práce 44 44
Rukodělné činnosti 82 82
Disponibilní časová dotace *) 6 6
Týdenní časová dotace 32 32
Průřezová témata P P
Celková povinná časová dotace 32  

*) Disponibilní časová dotace – posílení těchto předmětů vzdělávací oblasti Odborné činnosti - posílení předmětu Rukodělné činnosti s týdenní časovou dotací 6 hodin o 2 hodiny; předmět Pěstitelské práce – 4 hodiny

Přidáno 13. 8. 2015, autor: J4W Admin

loader Načítám...

 

 

NAŠI SPONZOŘI

 

 

                                                         

​