Zápis do 1. třídy

 

 

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ

a ZÁKLADNÍ ŠKOLA TŘEŠŤ, K Valše 1251, 589 01 Třešť

pracoviště ČERNOVICE, Dobešovská 1, 394 94 Černovice

 

                                                                                                                rozhodnutí č. 1/Če2/24

                                         

                   VEŘEJNÉ  OZNÁMENÍ

v souladu se Zákonem č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění

vyhlašuje ředitel školy

                               Z á p i s

                  do základní školy speciální

který se uskuteční 22. 4. 2024  od 8:00 do 15:30 v budově školy – kancelář zástupce ředitele.

 

Informace pro rodiče / zákonné zástupce:

 • zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit školní docházku
 • není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku
 • žáci se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami a s autismem se mohou vzdělávat v základní škole speciální, a to na žádost zákonného zástupce a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.

 

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy:

7nat4m2

 1. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!): info@zss-cernovice.cz,
 2. poštou:

SOŠ, SOU a ZŠ Třešť, pracoviště Černovice, Dobešovská 1, 39494 Černovice,

 1. osobní podání: po předchozí telefonické domluvě na tel.: 565 427 148, 605 595 004

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce tyto náležitosti:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola),
 • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).
 • S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:
 • jméno a příjmení tohoto zástupce,
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.
 • Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Žádost je ke stažení zde.

 

 

Podrobné informace o zápisu podá zástupce ředitele Mgr. Kratochvílová na tel. 565 427 148 nebo 605 595 004

 

 

                                                           Mgr. Ing. Karel Matějů

                                                                                                                      ředitel školy

 

 

 

V Černovicích, dne 8. 3. 2024

Přidáno 9. 3. 2021, autor: Lenka Kratochvílová

loader Načítám...

 

 

NAŠI SPONZOŘI

 

 

                                                         

​