Praktická škola jednoletá

Praktická škola jednoletá
KKOV  78-62-C/01

Třídní učitelka: Mgr. Medková Zuzana

asistentka pedagoga: Brusová Andrea

Výuka probíhá v souladu s ŠVP "Chceme poznat a umět víc". ŠVP vychází z RVP pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01. Zaměřuje se především na rozvoj manuálních činností, které umožní absolventům co možná nejvyšší stupeň zařazení do pracovního procesu, především v chráněných dílnách.

Ve výchovně vzdělávacím procesu využíváme takové metody a formy práce, které respektují individuální potřeby jednotlivých žáků, respektují jejich mentální a fyzický vývoj a schopnosti v jednotlivých obdobích a zároveň vedou k rozvoji jeho osobnosti ve všech složkách.

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání

Přijímací řízení: žáci jsou přijímáni na základě podané přihlášky v řádném termínu, přijímací zkoušky se nekonají

Ukončení studia: závěrečnou zkouškou a vydáním vysvědčení o závěrečné zkoušce

 

Učební plán

VZDĚLÁVACÍ OBLAST PŘEDMĚT ROČNÍK
1.
Jazyková komunikace Český jazyk a literatura 3
Matematika Matematika 2
Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 1
Člověk a společnost Společenskovědní základy 1
Umění a kultura Hudební výchova 1
Výtvarná výchova 1
Člověk a zdraví Tělesná výchova 2
Výchova ke zdraví 1
Odborné činnosti Rodinná výchova 3
Výživa a příprava pokrmů 3
Pěstitelské práce 4
Rukodělné činnosti 86
Disponibilní časová dotace *) 6
Týdenní časová dotace 30
Průřezová témata P
Celková povinná časová dotace 30

*) Disponibilní časová dotace – posílení těchto předmětů vzdělávací oblasti Odborné činnosti -posílení předmětu Rukodělné činnosti s týdenní časovou dotací 6 hodin o 6 hodin

Přidáno 13. 8. 2015, autor: J4W Admin

loader Načítám...

 

 

NAŠI SPONZOŘI

 

 

                                                         

​