Základní škola speciální

 Základním cílem pedagogického působení na naší škole je osvojení si základů vědomostí, dovedností a návyků v míře odpovídající schopnostem žáků, které jim co možná nejširší orientaci v okolním světě a zapojení do společenského života. Prioritou našeho snažení je výchovná složka výchovně vzdělávacího procesu.

U těžce postižených žáků usilujeme o zvyšování kvality jejich života a o co nejvyšší míru jejich samostatnosti.

 

Zaměřujeme se především na rozvíjení těchto oblastí:

Rozvoj pracovních dovedností a sebeobslužných návyků

V rámci celého výchovně vzdělávacího procesu nacvičujeme a upevňujeme u žáků prvky sebeobsluhy. Již od nejnižších ročníků rozvíjíme pracovní dovednosti, kdy žáci pracují v dřevařské dílně, terapeutické dílně (keramika, tkaní, práce s textilem, pedig, drátkování...), na školní zahradě a ve sklenících.

Rozvoj estetického vnímání

Žáci v rámci výuky navštěvují divadelní a kulturní představení, výstavy, zúčastňují se různých soutěží; podílí se na výzdobě tříd a prostor školy.

Výchova ke zdraví

V rámci výchovně vzdělávacího procesu žáci rozvíjejí a upevňují svou fyzickou zdatnost a psychickou odolnost, chodí na vycházky, cvičí v přírodě. V rámci tělesné výchovy a rehabilitační tělesné výchovy mimo jiné chodí do rehabilitačního bazénu, využívají velkou trampolínu,  velkou a malou tělocvičnu, cvičebnu, v rámci svých možností se věnují různým sportovním aktivitám. Po vyučování se mohou zapojit do dalších aktivit v rámci školní družiny. Snažíme se o zapojení všech žáků do těchto činností – jak mobilních, tak imobilních.

V rámci výuky dbáme na zdravý způsob života – vedeme žáky ke zdravé výživě, pořádáme dny (týdny) zdravé výživy, jednotlivé třídy si sami připravují svačiny. Pitný režim zajišťujeme se spolupráci s Domovem Černovice-Lidmaň, žáci základní školy si, v rámci nácviku, vaří čaj sami.

Výchova k ochraně životního prostředí

Na poznávacích vycházkách žáci sledují proměny přírody v jednotlivých ročních obdobích, pečují o rostliny jak ve třídě, tak na školní zahradě či ve sklenících, třídí odpad. Učí se, jak se chovat v přírodě a jak o přírodu pečovat.

Všechny třídy jsou celoročně zapojeny do školního projektu "UČÍME SE VENKU".

Rozvoj komunikačních dovedností

Cílem vyučovacího procesu a působení pedagogů je nejenom snaha o oboustrannou smysluplnou komunikaci se žáky, ale také o nácvik řešení běžných životních situací, vyjádření pocitů a potřeb žáků

Rozvoj sociálních dovedností

Spočívá především v nácviku chování v běžných situacích a nácviku adekvátních reakcí na vzniklé situace.

 

Po ukončení školy žáci získávají základy vzdělání.

 

Třídy

Třída Třídní učitel 2.pedagog / asistent pedagoga
I.třída Bc. Eva Krámová Renata Klimešová - učitelka
Alena Nováková - as. pedagoga
II.třída

Mgr. et Mgr. Natálie  Sekyrová         

Renata Klimešová - učitelka
Veronika Babčická - as. pedagoga
III.třída Mgr.. Miroslav Fiala

Jessica Kudrnáčová - as. pedagoga​

V.třída Bc.Pavlína Papežová 

Michaela Mrázová - as. pedagoga​

VI.třída Mgr.Jana Hůlková Alena Hůlková  - učitelka
Jan Komárek  - as. pedagoga
učitel          Stanislav Valek   
učitelka Mgr.Lenka Lhotová   

 

 

Přidáno 3. 8. 2015, autor: J4W Admin

loader Načítám...

 

 

NAŠI SPONZOŘI

 

 

                                                         

​